Marc Weyland – Präsident/Président

Elisabeth Trausch
Philippe Thirifay
Franz Kremer
Pit Trauffler

Lucien Clesse
Guy Steichen

Jules Mergen

Hanna Heidt
Mathieu Wolter

Simone Marcy-Nilles
Serge Heuschling

Zorteversich Mais a Fudderplanzen

Bauerebetriber

Fernand Kleuls-Zenner, Crendal
Hilgert frères, Kehlen
Paul Nothumb, Platen
Paul Schmit & Paul Walch, Pletschterhaff
Daniel Thirifay, Landscheid

BIO
Noesen Charel, Cruchten

ASTA

2020 –
Philippe Thirifay – Elisabeth Trausch – Pit Trauffler

???? – ????
Marc Weyland – Jos Flammang – Romain Gengler – Pit Trauffler

???? – ????
Jos Frisch – Jos Flammang – Romain Gengler

Zorteversich Grompere, Käre, Raps a Leguminosen

Bauerebetriber

Betrib Kremer, Holler
Joe Vrehen, Altrier

Musée rural, Binsfeld
Synplants, Eselborn

Jean a Jil Gompelmann, Wilwerdange
Georges Hentgen, Bicherhaff
Patrick Kreins, Lieler
Tom Leonardy, Dickweiler
Patrick Morn, Huldange
Philippe Reding, Eschette
Guy Schmit-Meyers, Boulaide
Ed Schroeder, Everlange

LTA

Simone Marcy-Nilles – Marcel Frederes
– Méchel Feider – Michel Thielen

2009 –
Serge Heuschling – Marc Reinig – Georges Schmit

1990 – 2008
Vic Feipel – Albert Meyers – Marc Reinig

1959 – 1989
Paul Nicolay – Roger Grotz – Albert Meyers

1955 – 1958
J.P. Lanners – Roger Grotz

Ab 2023 werden die Leguminosenversuche von der IBLA durchgeführt!
À partir de 2023, les essais en légumineuses seront réalisés par l’institut IBLA!

Wa Nout um Mann ass fanne mer ëmmer Hëllef bei éisem Service Technique!
Merci dem Marco Ferreira an den Tom Kartheiser am LTA!

© 2022 Lëtzebuerger Zorteversich