Lëtzebuerger Zorteversich

Luxemburger Sortenversuche - essais variétaux luxembourgeois

Für die Warndienst- und Pflanzebaumitteilungen,

Stacks Image 5371
Stacks Image 5373

Willkommen
bei den offiziellen luxemburger Sortenversuchen in
Raps - Getreide - Körnerleguminosen - Mais -
Kartoffeln - Grünlandfutterpflanzen,
vorgestellt von der nationalen Sortenkommission!

Bienvenue
aux essais variétaux officiels du Grand-Duché de Luxembourg en
colza - céréales - légumineuses - maïs -
pommes de terre - plantes fourragères,

présentés par la commission pour l‘admission des variétés!E grousse Merci fir déi vill Äntwerten op eis Ëmfro zu der zukünfteger Ausriichtung vun de Versich an den DemoFelder zu Bettenduerf!

D'Auswäertung dauert dowéinst nach e bësschen!

Är Meenung war gefrot - Kommentar aus Formular 90

" Fannen et jo interessant wann een op de Versuchsfelder d'Fungizidbehandlung ewee léisst fir ze kucken wat dat bruecht hätt, mee géint d'Kraut dat muss awer sinn …"Warndienst-Mitteilungen
bitte beachten!

Warndienstmitteilungen im Raps

Pflanzenbau aktuell
——
Neueste Mitteilungen der Landwirtschaftskammer

——
EU - Zulassung von Epoxyconazol (Basf-Fungizidwirkstoff) endete am 20/04/2020!
Das Aus für ADEXAR, CAPALO, OPUS TEAM, RUBRIC, SEGURIS und einige andere mehr!
Ab 31/10/2020 besteht ANWENDUNGSVERBOT für diese Mittel!

——


Resultate 2020!

Zortekatalog Gromperen 2021

Catalogue variétés de pommes de terre 2021

Resultate Kartoffeln 2020

Zorteflyer 2021

Resultate Mais 2020 - Ösling

Resultate Mais 2020 - Gutland

Sommergetreide SG-SH-SW


"le choix de la variété est le premier levier agronomique à actionner pour diminuer l'utilisation des intrants"

.

Natural World RapidWeaver theme by ThemeFlood